BoerBurgerBeweging – Wees goed, vertel en verbind

Anno 2019 zijn pakweg 50.000 boeren en tuinders in Nederland dagelijks in de weer om gezonde, veilige en duurzame kwaliteitsproducten te maken. Dit vergt een zorgvuldige behandeling van grond, planten én dieren. Gezien de jaarlijkse exportwaarde van de agrarische sector, die inmiddels de 90 miljard passeert, is duidelijk dat Nederlandse boeren en tuinders dit goed kunnen. Onze producten worden wereldwijd gewaardeerd op basis van onberispelijke kwaliteit en ketengaranties.

De agrarische sector in het beklaagdenbankje

In schril contrast met de waardering in het buitenland staat in Nederland de agrarische sector regelmatig in het beklaagdenbankje. Veelal onterecht, aangezien de onderbouwing van kritiek vaak rammelt of op tendentieuze berichtgeving is gebaseerd. Boeren en tuinders in Nederland zijn goed in hun vak, maar slagen er niet goed in dit onder woorden te brengen, duidelijk te vertellen of zich voldoende met burgers te verbinden.

Met #BoerBurgerBeweging wordt op een vernieuwende wijze het contact met burgers hersteld, wederzijds begrip gekweekt en wordt de verbinding tussen het buitengebied en de burger versterkt.

Het ontstaan van BoerBurgerBeweging

De BoerBurgerBeweging is een initiatief van Caroline van der Plas en ReMarkAble communicatie en ontstaan vanuit #BoerBurgerTweet; een social media platform met pakweg 18.000 volgers op Facebook en 12.000 volgers op Twitter. Wekelijks geeft een boer, tuinder of visser via #BoerBurgerTweet uitleg over hetgeen ze dagelijks doen op hun bedrijf en de passie waarmee ze hun werkzaamheden in de stal, op het land, in de kas of op zee uitvoeren.

De tijd dat iedere inwoner van Nederland wel een boerenconnectie had ligt ver achter ons.

Deze uitleg voorziet in een grote behoefte, aangezien de burger steeds verder van de productie van voedsel afstaat. De tijd dat iedere inwoner van Nederland wel een boerenconnectie had ligt ver achter ons. De stedeling heeft niet of nauwelijks contact met het buitengebied, maar vormt zich, veelal door eenzijdige berichtgeving vanuit links georiënteerde media, een negatief beeld van de agrarische sector. Ook in het onderwijs ligt de agrarische sector onder vuur. In de schoolbanken is het percentage kinderen van agrarische komaf drastisch afgenomen, waarmee de nuancering vaak ver te zoeken is.

Een ander geluid

Met de BoerBurgerBeweging leggen Caroline van der Plas en ReMarkAble communicatie de kiem voor een ander geluid; een geluid dat recht doet aan de grote economische waarde van de agrarische sector, waarin duurzaamheid, milieu- en diervriendelijkheid centrale thema’s zijn.

Boeren en tuinders handelen al eeuwen naar eer en geweten, maar zijn er de laatste decennia niet in geslaagd gelijke tred te houden met veranderingen in het medialandschap. De vertrouwde manier van belangenbehartiging is minder zichtbaar en minder effectief geworden. Daarmee beweert #BoerBurgerBeweging niet dat de traditionele belangenbehartiging overbodig is geworden. Integendeel: dit poldermodel werpt nog steeds haar vruchten af. Voor een correcte beeldvorming, waarbij het imago van de agrarische sector in overeenstemming is met haar identiteit, is inzet van nieuwe, additionele middelen en technieken gewenst. #BoerBurgerBeweging zoekt nadrukkelijk de samenwerking met organisaties zoals LTO Nederland, NAJK, NMV, NAV, NPO, TeamAgroNL, BoerBewust en Staf.

ReMarkAble communicatie is een enthousiaste supporter

ReMarkAble communicatie is een enthousiaste supporter van BoerBurgerBeweging en heeft een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het BoerBurgerBoek. Een boek waarin een selectie van aansprekende BoerBurgerTweet verhalen is opgenomen van boeren en tuinders: gepassioneerde ondernemers die op een open en transparante wijze uitleg geven over hun bedrijfsvoering, maar bovenal uiting geven van hun liefde voor alles wat groeit en bloeit.

Het BoerBurgerBoek sluit naadloos aan op de missie van ReMarkAble: BE GOOD, TELL IT and GET PERSONAL. Met het BoerBurgerBoek laten agrariërs zien waarin ze goed zijn: optimale en duurzame zorg voor planten en dieren: BE GOOD. Via BoerBurgerTweet (ruim 30.000 volgers) en het BoerBurgerBoek wordt een groot publiek bereikt (TELL IT). Met BoerBurgerBeleving, hét lanceermoment van het BoerBurgerBoek, maken we persoonlijk contact (GET PERSONAL).

Goede initiatieven, maar is het voldoende? In een drukbevolkt land als Nederland ligt de agrarische sector continu onder een vergrootglas. Bijna dagelijks verschijnen er ‘misstanden’ in de media, aangejaagd door een goed georganiseerde groene lobby. Deze berichtgeving is allesbehalve toeval, maar maakt onderdeel van een strategie om de agrarische sector stevig te limiteren. Het is evident dat deze groene lobby het mediaspel beter beheerst dan de land- en tuinbouwsector. De vraag rijst of de huidige belangenbehartiging toereikend is uitgerust om de stem van boeren en tuinders te kunnen laten horen.

Andere tijden, andere strategie

Andere tijden vragen om een andere strategie. Een strategie die niet langer gebaseerd is op reactie (op misstanden), maar het initiatief neemt; de kracht van de land- en tuinbouw agendeert. Boeren en tuinders hebben een positief imago bij de (stille) meerderheid van de Nederlandse bevolking. De BoerBurgerBeweging geeft deze mensen een stem: een stem die uitgebracht kan worden bij de eerstvolgende verkiezingen in maart 2021.

BBB kan het verschil maken

De BoerBurgerBeweging kan het verschil maken door recht te doen aan de kracht van de agrarische sector: goed voor gezonde en prachtige producten die wereldwijd hun afzet vinden. Een sector bovendien waaraan, buiten de boeren en tuinders, duizenden Nederlanders hun baan te danken hebben. Met BoerBurgerBeweging maakt de agrarische sector niet alleen persoonlijk contact met burgers, maar bovenal met consumenten. Als politiek platform is BoerBurgerBeweging verzekert van aandacht en middelen om de andere, emotionele kant van de medaille te tonen: boeren en tuinders die met liefde en respect voor het milieu hun beroep uitoefenen. Bovenal kan BoerBurgerBeweging direct invloed uitoefenen op wet- en regelgeving.

Met Caroline van der Plas heeft de sector om te beginnen een uitstekende ambassadeur: ‘Caroline for president!’

Deel dit artikel